Oblikovalska zasnova

Oblikovalec glede na naravo naročila oz. dogovor z naročnikom pripravi eno ali več oblikovalskih zasnov, ki pomenijo različne približno enakovredne predstavitve posamezne oblikovalske ideje. Gre za vsebinska izhodišča, na katerih nato oblikovalec gradi svoje rešitve. Oblikovalsko zasnovo oblikovalec naročniku predstavi, ta pa jo lahko sprejme ali zavrne.

Ko naročnik oblikovalsko zasnovo sprejme (npr. sprejme brez pripomb oz. sprejme z manjšimi spremembami), pridobi oblikovalec soglasje za nadaljevanje dela. Sprejem oblikovalske zasnove (ki temelji na predhodno potrjenem projektnem brifu) šteje kot sprejem ponudbe za sklenitev pogodbe. Naročnik se s tem obvezuje k plačilu oblikovalske zasnove ter naročenih elementov za oblikovalsko in tehnično izvedbo. Tudi če naročnik ne uporabi naročenih in izdelanih oblikovalskih rešitev, mora oblikovalcu izplačati celotni honorar za vse opravljeno delo. Naročnik ob tem plača tudi vse nastale s tem povezane stroške.

Naročnik ima pravico do večjih popravkov oziroma dodatne oblikovalske rešitve v oblikovalski zasnovi v primeru, da ta ni izpolnila zahtev projektnega brifa. Kadar se naročnik z oblikovalsko zasnovo (ali nobeno od oblikovalskih zasnov) ne strinja iz drugih, osebnih ali pa strokovno neutemeljenih razlogov, lahko naroči pripravo dodatnih oblikovalskih zasnov, za katere je priporočljivo, da se ponovno ovrednotijo. V tem primeru je smiselno, da se z naročnikom ponovno pregleda tudi projektni brif in se ga po potrebi dopolni ter dopolnitev dodatno pisno potrdi.

Priporočeno je, da tako sprejete kot odklonjene oblikovalske zasnove ostanejo vselej last oblikovalca (tj. avtorja), odklonjene oblikovalske zasnove lahko avtor uporablja brez omejitev, sprejete oblikovalske zasnove pa v obsegu pridržanih in neprenesenih avtorskih materialnih pravic. Na prošnjo ali zahtevo avtorja mora naročnik zavrnjene oblikovalske zasnove, ki so bile fizično že izvedene na nekem nosilcu oz. mediju, vrniti avtorju. Vsakršno kopiranje, razmnoževanje, predelava ali drugačna uporaba oblikovalskih zasnov brez pisnega soglasja imetnika pravic je prepovedana.

Osnutki, delovne risbe in datoteke v različnih programskih okoljih, ki so nastale v procesu razvoja oblikovalske zasnove in oblikovalske rešitve, ostajajo v lasti, posesti in v imetništvu oblikovalca kot avtorja, razen če se nista oblikovalec in naročnik izrecno dogovorila drugače. Priporočeno je, da oblikovalec preda naročniku samo material, ki je potreben za tehnično izvedbo naročila.