Dodatna dela in povrnitev stroškov

Če oblikovalec na željo naročnika prevzame dodatna dela, ki niso opredeljena v projektnem brifu, predračunu ali pogodbi, je priporočeno, da se ta obračunajo posebej po za to določenih postavkah v priporočeni tarifi (npr. za  oblikovalsko zasnovo, oblikovalsko izvedbo) ali po priporočenih ustreznih urnih postavkah za dodatna dela.

Enako velja, če oblikovalec sam presodi, da so dodatna dela potrebna ali nujna: o tem pravočasno (pisno) obvesti naročnika in se dogovori o ovrednotenju dodatno zagotovljenih del.

Povrnitev stroškov

Oblikovalec ima pravico do nadomestila stroškov, ki nastanejo med projektom in s katerimi je bil naročnik pravočasno seznanjen, vključno s: potnimi stroški, hotelsko namestitvijo, dnevnicami, izdelavo prototipov, maket, nakupa tipografskih licenc … Priporočljivo je, da naročnik vnaprej pisno potrdi stroške projekta, ki jih bo moral povrniti oblikovalcu.

Licenciranje tipografije

Oblikovalec naročniku ne izroča črkovnih vrst, ki so bile uporabljene pri oblikovanju in jih zanj ne kupuje. Naročnik mora licenčnino za nadaljnjo uporabo črkovne vrste za lastne potrebe kupiti oz. plačati sam. Tipografska licenčnina pomeni enkraten nakup in s tem pravico do uporabe črkovne vrste. Cenovno ovrednotenje v primeru, da je avtor tipografije oblikovalec sam, se določi v posebnem dogovoru z oblikovalcem črkovne vrste in/ali tipografsko založbo in se običajno določa glede na časovne omejitve uporabe, način uporabe (desktop/web/app), lahko pa tudi glede na velikost naročnika.