Slovar izrazov

analitična aktivnost    /          analytical activity

analiza /          analysis

artikulacija strategij   /          strategy articulation

avtorska pravica         /          copyright

avtorski honorar         /          royalties

avtorski izvod  /          author’s copy

avtorsko delo  /          copyright work

avtorstvo         /          authorship

barvna struktura         /          colour structure

barvna struktura         /          colour composition

barvni sistem  /          colour scheme

blagovna znamka        /          trademark

blagovna znamka        /          brand

celostna grafična podoba       /          corporate identity

črkovna vrsta  /          typeface

dejavnost        /          activity

deležnik           /          stakeholder

digitalna aplikacija      /          digital application

digitalna identiteta     /          digital identity

digitalni medij /          digital medium

digitalno okolje           /          digital environment

dodatno delo  /          additional service

dogovorjen obseg       /          agreed scope

dogovorjen obseg       /          agreed scale

dogovorjen obseg       /          agreed volume

dopisni list       /          letterhead

druge pravice  /          other rights

društvo oblikovalcev   /          Designers Society

družina embalaž         /          packaging family

faza oblikovalskega procesa   /          phase of the design process

gradivo            /          material

grafična podoba          /          visual image

grafična podoba          /          visual identity

grafično oblikovanje   /          graphic design

gramofonska plošča    /          LP record

honorar           /          royalties

honorar za uporabo    /          royalties for the use of

identiteta        /          identity

ilustracija        /          illustration

intelektualna lastnina /          intellectual property

intenzivnost    /          intensity

intenzivnost uporabe  /          intensity of use

interdisciplinarni poklic          /          interdisciplinary profession

izdelava           /          production

izdelek /          product

izračun /          calculation

izvajalec          /          provider

izvajalec izvedbene storitve    /          provider of implementation services

izvedba            /          implementation

izvedbena aktivnost    /          implementation

izvedbena aktivnost    /          implementation activity

izvedbena datoteka    /          implementation file

izvedbena storitev      /          implementation service

kapica  /          cap

komunikacijski kanal   /          communication channel

konceptualno izhodišče          /          conceptual design

konceptualno izhodišče          /          conceptual draft

končna potrditev        /          final approval

končni izdelek /          final product

korektura        /          correction

korporativna identiteta          /          corporate identity

kriterij za presojo        /          criteria

kršitev avtorskih pravic           /          infringement of copyright

likovni element           /          visual element

materialna avtorska pravica   /          economic right

materialna avtorska pravica   /          substantive copyright

medsebojno razmerje /          respective contribution

moralna avtorska pravica       /          moral right

nadaljevalni list           /          continuation letter sheet

nadomestilo    /          compensation

nadomestilo    /          remuneration

nadzor /          supervision

naloga /          task

naročnik          /          client

nedeljiva avtorska pravica      /          joint copyright

nedeljiva celota           /          inseparable whole

nosilec /          medium

nosilec zvoka   /          audio medium

obešanka        /          wobbler

obešanka        /          tag

obešanka        /          hanger

objava /          disclosure

oblikovalec      /          designer

oblikovalec vidnih sporočil     /          visual communications designer

oblikovalska izvedba   /          design execution

oblikovalska rešitev    /          design solution

oblikovalska storitev   /          design service

oblikovalska stroka     /          design profession

oblikovalska zasnova  /          design concept

oblikovalski del           /          design component

oblikovalski proces     /          design process

oblikovalski produkt   /          final product

oblikovalski produkt   /          product

oblikovalski sistem      /          design system

oblikovalsko delo        /          design work

oblikovalsko mišljenje /          design thinking

obseg uporabe            /          use of the service/product

opredelitev uporabe   /          definition of use

osebnostna pravica                  /          personal right

osnovna kompozicija  /          basic composition

osnovni element         /          basic component

osnovni material         /          basic material

ovratna pasica /          lanyard

pasica  /          banner

pisna oblika     /          in writing

pisno potrdilo /          written confirmation

plačilo /          payment

podizvajalec    /          subcontractor

podoba            /          image

podoba            /          appearance

področje oblikovanja  /          field of design

pogodba          /          contract

ponudba         /          offer

poslovna publikacija   /          business publication

posnemanje    /          imitation

postavka         /          price item

povračilo         /          compensation

povrnitev stroškov      /          refund

povrnitev stroškov      /          compensation for expenses

povrnitev stroškov      /          reimbursement of expenses

pravica predelave       /          right of transformation

Pravica skesanja          /          Right of withdrawal

pravica uporabe          /          right of use

pravna oseba  /          legal person

predelava        /          transformation

predstavitev    /          presentation

predstavljanje /          presenting

prelom /          DTP

premoženjska škoda   /          pecuniary damage

premoženjski interes  /          economic interest

premoženjsko upravičenje     /          property right

prenos pravice /          transfer of the right

priložnostni znak         /          temporary logo

primarna embalaža     /          primary packaging

primer izračuna          /          example of a calculation

priporočena tarifa       /          recommended tariff

priporočilna postavka /          recommended item

priporočilna vrednost /          recommended value

priporočilo za vrednotenje     /          pricing recommendation

priprava ponudbe       /          preparation of the offer

priročnik uporabe       /          identity style guide

pristajalna spletna stran         /          landing page

projektna aktivnost    /          project activity

projektni brif   /          project brief

projektno delo /          project work

promocija        /          promotion

promocijska embalaža            /          promotional packaging

publikacija       /          publication

radiodifuzno oddajanje          /          broadcasting

sekundardna embalaža          /          secondary packaging

serija embalaž /          packaging set

sestavina         /          component

sestavina         /          element

sestavni del     /          component

skazitev           /          disfigurement

sklenitev dogovora     /          conclusion of an agreement

skupina embalaž         /          packaging group

smernica         /          guideline

soavtor            /          co-author

soavtorstvo     /          co-authorship

sodelovanje    /          cooperation

sorodne pravice          /          related rights

spletna stran   /          web page

število primerkov        /          number of copies

storitev            /          service

stran naročnika           /          contracting entity

strateška aktivnost     /          strategic activity

strateško izhodišče     /          strategic guideline

strokovnjak     /          professional

tantiema         /          royalty

tarifa   /          tariff

tehnična izvedba         /          technical implementation

tipografija       /          typography

tipografska struktura  /          typographic hierarchy

tipografski sistem       /          typographic hierarchy

transportna embalaža /          transport packaging

tretje osebe    /          third party

umetniško vodenje     /          art direction

uporaba avtorskega dela        /          use of a copyright work

uporabniška izkušnja  /          user experience

urednik            /          editor

urna postavka /          hourly fee

usmerjevalno označevanje     /          wayfinding

usposobljenost           /          qualification

uvodni sestanek          /          opening meeting

vidno sporočilo           /          visual communication

vizualna komunikacija /          visual communication

vložna knjižica /          CD booklet

vložni list         /          inlay card

vodenje projekta        /          project management

vodja projekta /          project manager

vrednost točke            /          mark value

vrednotenje storitev   /          pricing of services

vsebina            /          content

vsebinska zasnova      /          content design

vzorčna ilustracija       /          sample illustration

zaključna aktivnost     /          closing activity

zaključna aktivnost     /          closing operation

zaščita intelektualne lastnine /          intellectual property protection

zasnova           /          concept