Avtorska pravica

Avtorska pravica je samodejna posledica ustvarjalnega dela, ki pripada oblikovalcu v skladu z ustavno zagotovoljeno svobodo umetniškega ustvarjanja in na njej temelječo avtorsko pravico, ki jo podbrobneje ureja vsakokrat veljavni avtorski zakon (Zakon o avtorski in sorodnih pravicah).

Avtorska pravica nastane s trenutkom stvaritve avtorskega dela in pripada avtorju na podlagi same stvaritve avtorskega dela. Avtorskega dela, niti avtorske pravice ni treba posebej registrirati ali kako drugače formalno priglasiti. Za njen obstoj pa je pomembno, da je avtorsko delo navzven zaznavno, da se manifestira na nekem nosilcu. Za avtorsko delo je zelo pomemben trenutek javne objave, saj je od te časovne točke dalje avtorsko delo varovano drugače.

Avtorska pravica avtorju omogoča številna upravičenja, med njimi so najpomembnejša moralna in materialna, ki se navzven izražajo v obliki moralnih in materialnih avtorskih pravic.

Medtem ko avtor največkrat svoje materialne avtorske pravice »vnovčuje« in jih za plačilo prenaša naprej na tretje osebe (na primer: na naročnike, kupce, delodajalca, …), moralne avtorske pravice obdrži, saj so neprenosljive in neodtujljive in jih mora vsak (tudi naročnik) spoštovati.

Bistvo avtorske pravice je, da predstavlja monopol avtorja nad izkoriščanjem njegovega dela. Brez soglasja avtorja oziroma imetnika avtorskih (materialnih) pravic ne sme nihče uporabljati varovanega avtorskega dela.

Varstvo avtorske pravice je časovno omejeno in traja za časa avtorjevega življenja in za dediče sedemdeset let po njegovi smrti.

Avtor je lahko le fizična oseba, ki je delo ustvarila. Pravne osebe ne morejo biti avtorji, so pa lahko imetniki materialnih avtorskih ali drugih pravic, kar pomeni, da so pravice nanje prešle na podlagi nekega pravnega posla ali po zakonu – torej na podlagi prenosa.

Slovenska avtorska zakonodaja sodi med evropske kontinentalne avtorskopravne sisteme, ki temeljijo na avtorju kot fizični osebi in avtorski pravici kot človekovi pravici,  le-ta pa temelji na naravnem pravu, tako da iz nje izvirajo absolutna moralna in premoženjska upravičenja.

Katero delo šteje za avtorsko, je eno temeljnih vprašanj avtorskega prava (gre za pravni standard), odgovor nanj pa je potrebno poiskati v vsakem konkretnem primeru posebej in ga v primeru spora vedno poda sodišče.